Historie obce

Karlovice jsou nejmladší samostatnou obcí na Zlínsku – vznikly v roce 1769. Později byly založeny jen dnešní místní části Brumova-Bylnice (Sidonie a Štěpán), Zlína (Chlum a Salaš) a obec Franckovice, která je ale od roku 1949 součástí Rackové.
O založení obce na místě bývalého panského dvora Pěnkov rozhodl 23. října 1768 hrabě Karel Vincenc Salm-Neuburg, jemuž v té době patřilo malenovické panství. Již o rok později se plán stal skutečností a vznikla nová obec – Karlovinc, případně německy Karlowitz. Název byl odvozen z obou jmen zakladatele. Od roku 1841 se ale již používá výhradně jméno Karlovice.

Článek historika Zdeňka Pokludy o Karlovicích.
Obsáhlé pojednání o historii obce s důrazem na činnost zdejšího JZD.

Vývoj počtu obyvatel
1834 – 179    1900 – 250    1949 – 258    1980 – 263
1869 – 198    1921 – 216    1961 – 305    1991 – 214
1890 – 232    1930 – 230    1970 – 273    2012 – 237

Důležitá data
1890
vznikla vlastní jednotřídní škola
1900
postavena silnice do Napajedel (celkový rozpočet 34 000 zlatých)
1903 na místě zvonice byla postavena kaple (stavitel Taraba z Napajedel)
1904 kaple Panny Marie Dobré Rady byla vysvěcena
1905 založen Sbor dobrovolných hasičů Karlovice
1921 vznikl Osvětový svaz, v jehož péči byla knihovna
1928 pan Zavadil postavil hospodu
1945 dne 2. května osvobodili obec rumunští vojáci
1946 zaveden elektrický proud
1947 do obce byl zaveden telefon
1958 v obci vzniklo JZD (obhospodařovalo 110 hektarů půdy)
1992 od 1. 1. jsou Karlovice opět samostatnou obcí


Středověká obec Pěnkov
Obec Karlovice vznikla na pozemcích středověké obce Pěnkov, jejíž existence je doložena od roku 1368. K tomuto datu byla obec Pěnkov zapsána mezi poddanskými vesnicemi patřícími k tvrzi Podhradí. V roce 1501 je o ni zmínka jako o pusté vsi (pravděpodobně vylidněné při ničivých bojích, odehrávajících se v tomto kraji za česko-uherské války).
V 16. století páni z pohořelické tvrze nechali na Pěnkově zbudovat panský dvůr pro zabezpečení obhospodařování pozemků a zvýšení daní. V roce 1579 k tvrzi patřily i vsi Oldřichovice a Komárov a toto byl majetek rytířů Vojskovým z Bogdunčovic (v letech 1579-1629). To vše bylo připojeno k Pohořelicím v roce 1633 a spolu s Pohořelicemi v roce 1698 k malenovickému panstvu.
V 18. století dospěla malenovická vrchnost k rozhodnutí zrušit vlastní hospodaření na Penkově a pozemky dvora předat podaným.