Povinně zveřejňované údaje

1. Název
Obec Karlovice

2. Důvod a způsob založení
Obec Karlovice vznikla k 1. 1. 1992. V souladu s Ústavou ČR a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích, je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce.

3. Organizační struktura
Organizační struktura orgánů obce a obecního úřadu:

 • Obecní úřad
 • Zastupitelstvo (Kontrolní výbor, Finanční výbor)
 • Místní knihovna

4. Kontaktní spojení
Kontaktní poštovní adresa
Obecní úřad Karlovice
Karlovice 47
763 02, Zlín

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obecní úřad Karlovice
Karlovice 47
763 02, Zlín

Úřední hodiny
Pondělí 17.00 – 19.00
Čtvrtek 17.00 – 19.00

Telefonní číslo
+420 577 992 006

Číslo faxu
+420 577 992 006

Adresa internetové stránky
www.obeckarlovice.eu

Adresa e-podatelny
karlovice@zlin.cz


46276076

DIČ
46276076

5. Bankovní spojení
KB Zlín, 25624661/0100

6. Dokumenty
Vyhlášky
Jsou k dispozici v záložce Úřední deska

Zápisy z jednání ZO
Jsou k dispozici v záložce Úřední deska

Rozpočet
Je k dispozici v záložce Úřední deska

9. Žádosti o informace
Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.
Obec Karlovice zveřejňuje informace následujícími způsoby na úřední desce, na internetové úřední desce na adrese www.obeckarlovice.eu, nebo osobně v úředních hodinách.
Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

Osobně
Na Obecním úřadě Karlovice v úředních dnech a hodinách
Pondělí 17.00 – 19.00
Čtvrtek 17.00 – 19.00

Telefonicky
V úředních dnech a hodinách na čísle +420 577 992 006

Písemně
Na adrese Obecní úřad Karlovice, Karlovice 47, 763 02, Zlín

Elektronickou poštou
Na e-mail karlovice@zlin.cz

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon.
Ze žádosti musí být patrno, kterému subjektu je určena, a kdo ji podal. Neobsahuje-li žádost tyto údaje, nebude vyřízena.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti, stížnosti, návrhy, podněty či jiná podání je možno podat osobně, písemně nebo elektronicky na těchto kontaktech:
Obecní úřad Karlovice
Karlovice 47
763 02, Zlín
e-mail: karlovice@zlin.cz

Úřední hodiny
Pondělí 17.00 – 19.00
Čtvrtek 17.00 – 19.00

11. Opravné prostředky
Pokud povinný orgán, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele.  Jestliže bude povinný orgán nečinný (nepodá požadovanou informaci, ani nevydá rozhodnutí) má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým informaci odepřel.
Proti rozhodnutí lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení nebo uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti

Kam se obrátit
Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí nebo takové rozhodnutí měl vydat.

Kdo rozhodne
O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Jakou formou
Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář.

12. Formuláře
Obec Karlovice nemá předepsány formuláře.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Portál veřejné správy.

14. Předpisy
Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad zejména jedná a rozhoduje:

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 495/2004 Sb., prováděcí zákon o elektronických podatelnách
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánovaní a stavebním úřadu
 • Zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky
 • Zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č.218/2000 sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí
 • Platné obecně závazné vyhlášky

15. Úhrady za poskytování informací
Obec Karlovice poskytuje informace bezúplatně.

16. Licenční smlouvy
V současné době nejsou obcí Karlovice poskytnuty žádné výhradní licence.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
V listinné podobě jsou k dispozici na OÚ Karlovice, úřední hodiny – pondělí, čtvrtek 17-19.00 hod.

Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2021
Výroční zpráva 106/1999 za rok 2022
Výroční zpráva 106/1999 za rok 2023